Lesovereenkomst Alphense Popschool

1. Het schooljaar loopt van 1 september t/m 31 augustus.

Muzieklessen

1. Door invulling van de inschrijving op de website www.alphensepopschool.nl wordt voor onbepaalde tijd een verbintenis aangegaan tot lesgeven / lesnemen waarbij enerzijds de Alphense Popschool en anderzijds de leerling(e)/lesgeldplichtige is betrokken.

2. De lestijden en lesvorm worden in onderling overleg vastgesteld en de leerling(e) schriftelijk / per email bevestigd.

3. Als een les geen doorgang vindt vanwege de docent wordt de verzuimde les op een nader af te spreken tijdstip ingehaald.

4. Bij ziekte van de docent komt de les te vervallen. Indien wegens ziekte van de docent meer dan 2 lessen in een maand uitvallen en er geen mogelijkheid is deze overige uitgevallen lessen in te halen, een en ander ter beoordeling van de Alphense Popschool leiding, zal creditering van de meer dan 2 niet gegeven lessen plaatsvinden aan het eind van iedere maand.

5. Als een les geen doorgang kan vinden door verzuim van de leerling(e) bestaat er geen recht op inhalen of vergoeding.

6. Tijdens de schoolvakanties van het basisonderwijs en op nationale feestdagen is de popschool gesloten en wordt er geen les gegeven.

Lesgeldplichtige

Het lesgeld is verschuldigd:

1. voor een leerling die meerderjarig is: door de leerling zelf
2. voor een leerling die minderjarig is: door de ouders of verzorgers
3. voor een leerling die onder voogdij staat: degene die de voogdij uitoefent

Lesgelden

1. De tarieven zijn gebaseerd op een lesovereenkomst van een maand.

2. Bij een lesovereenkomst van twaalf maanden is het maandtarief is een twaalfde deel van het jaartarief.

3. Betaling van het lesgeld dient vooraf te worden overgemaakt op de rekening van de Popschool aan de hand van digitaal toegezonden factuur.

4. Per 1 september van ieder jaar kunnen de tarieven worden gewijzigd, hetgeen de lesgeldplichtige schriftelijk wordt medegedeeld en op de site wordt vermeldt.

5. Bij niet tijdige betaling van het lesgeld ontvangt de lesgeldplichtige éénmalig een schriftelijke herinnering, verhoogd met € 15,- administratiekosten.

6. Bij nalatigheid in de betaling verliest de leerling het recht op deelnemen aan de lessen en wordt het voor de gehele duur van de lesovereenkomst verschuldigde bedrag, verhoogd met de eventuele kosten van invordering, ineens invorderbaar.

7. Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen door de lesgeldplichtige heeft de leiding van de Alphense Popschool het recht de vordering uit handen te geven.

8. Alle door de Alphense Popschool te maken kosten m.b.t. de invordering van het door lesnemen verschuldigde, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de lesgeldplichtige. Zij worden op minimaal 25 % van het betrokken bedrag gefixeerd en zullen tenminste € 50,- bedragen.

Band-lessen / Groepslessen

1. Bij bandlessen/groepslessen hebben minimaal 4 personen tegelijkertijd les.

2. Indien na verloop van tijd 3 personen overblijven heeft de Alphense Popschool het recht om twee groepen samen te voegen.

3. Indien na verloop van tijd binnen een groep twee leerlingen overblijven wordt de groepsles automatisch omgezet in een duoles met een lesduur van 30 minuten en wordt het groepslestarief omgezet in het dan geldende duoles tarief.

4. Alphense Popschool behoudt zich te allen tijde het recht voor een lesovereenkomst mbt groepsles te ontbinden.

Aanmelding, Opzegging & Beëindiging lesovereenkomst

1. Aanmelding voor de muzieklessen geschiedt door het invullen van het inschrijfformulier op de website www.alphensepopschool.nl en gaat daarmee automatisch akkoord met deze lesovereenkomst.

2.
De overeenkomst heeft een looptijd van minimaal een maand, ingaande op de eerste lesdag, en verloopt op na de laatste les de maand.

3.
Na het verstrijken van de overeengekomen periode van een maand zal de lesovereenkomst stilzwijgend worden doorgezet, tenzij men voor aanvang van de nieuwe maand, uiterlijk op de 15-e van de maand ervoor uitschrijft.

4.
De lesgeldplichtige ontvangt automatisch een nieuwe uitnodiging.

5.
Na een maand worden de lessen stilzwijgend verlengd.

6.
Opzegging van een overeenkomst kan alleen schriftelijk per brief of per email plaatsvinden. Geldt ook voor een halfjaar en jaartraject. Indien dit halverwege gebeurt voor de maand waarin men zit, zal het volledige bedrag verschuldigd blijven. Indien men niet door wenst te zetten, dient men af te melden. Dit kan tot en met de 15-e van de maand ervoor.

7.
Voor tussentijdse ontbinding van de overeenkomst geeft de schoolleiding slechts ontheffing bij:
a. ziekte van de leerling langer dan 4 weken (medische verklaring van arts en/of ziekenhuis is vereist)
b. overlijden van de leerling
c. verhuizing van de leerling naar een andere gemeente buiten een straal van 30 kilometer van Alphen en alleen dan wanneer deze verhuizing in de maand september, zijnde het begin van het schooljaar.

Algemene Bepalingen
1. In alle gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, beslist de schoolleiding.

INSCHRIJVEN LES