Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MUZIEK/BAND LESSEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die betrekking hebben op het afnemen van lessen verzorgd door de Alphense Popschool

Artikel 1 Introductieles

Een proefles kan men vooraf aanvragen. Bij akkoord vanuit de Alphense Popschool, volgt een bevestiging specifiek voor deze proefles. Deze duurt max 30 minuten en men ontvangt hiervoor een factuur vooraf. Mocht na een proefles besloten worden tot doorgang van lessen bij de Alphense Popschool dan vindt het inroosteren van reguliere lessen in overleg plaats via het kantoor (admin@alphensepopschool.nl).

Indien niet gekozen is voor een proefles, staat men automatisch ingeschreven voor een compleet blok en gelden hiervoor betreffende regels.

Artikel 2 Lesovereenkomst

Voor deelnemer jonger dan 18 jaar zijn de ouders of verantwoordelijke opvoeders aansprakelijk voor verplichtingen die voortvloeien uit de lesovereenkomst zoals betaling van het lesgeld. De lesovereenkomst is te downloaden via deze website.

Artikel 3 Beëindiging of wijziging lesovereenkomst

Beëindiging of wijziging van de lesovereenkomst dient minimaal 2 lessen voor eind van de maand per mail op admin@alphensepopschool.nl schriftelijk te worden doorgegeven. Lesmaanden worden automatisch verlengd.

Artikel 4 Betaling lesgelden

De deelnemer, of ouder/verzorger van de deelnemer, is verplicht het vastgestelde lesgeld vóór de eerste les van de nieuwe periode te voldoen. Voor betalingen van het lesgeld ontvangt de deelnemer of ouder/verzorger van de deelnemer een factuur van de Alphense Popschool. Het lestarief wordt voorafgaande aan ieder lesseizoen opnieuw door de Alphense Popschool vastgesteld. De leerling of ouder/verzorger van de leerling wordt hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte gesteld. Betalingen dienen via overschrijving bank (of ideal) te gebeuren. Contante betalingen aan docenten worden niet geaccepteerd.

Artikel 5 Betalingsachterstand

Bij achterstand van betaling van het lesgeld wordt een betalingsherinnering gestuurd. Voor een tweede betalingsherinnering wordt € 15,- administratiekosten gerekend. Als vervolgens binnen 10 dagen na de dagtekening van de tweede betalingsherinnering nog steeds het lesgeld niet is voldaan, dan vervallen vanaf die datum alle aanspraken op lessen. Men blijft echter aansprakelijk voor de kosten van de lessen die inmiddels zijn genoten. Bij het niet voldoen hiervan ziet de Alphens Popschool zich genoodzaakt een incassobureau in te schakelen, waarvoor de kosten volledig voor rekening van de deelnemer of ouder/verzorger van de leerling komen.

Artikel 6 Lesseizoen

Een volledig lesperiode bestaat uit 1 maand, soms 4, soms 5 lessen. Deelname aan eventuele presentatie moment zoals Open Dag is vrijwillig en gratis. De lessen vinden wekelijks plaats. Er vinden geen lessen plaats in de reguliere vakantieperiodes.

Artikel 7 Annuleren les of wijzigen lestijd

Annulering van een les dient 48 uur van te voren te geschieden en doorgegeven te worden op admin@alphensepopschool.nl. Wij gaan ervan uit dat de deelnemer prioriteit legt bij de gemaakte les afspraak. Inhalen van een les is helaas niet mogelijk. Als een les geen doorgang kan vinden door verzuim van de leerling(e) bestaat er geen recht op inhalen of vergoeding. Na aanvang van een lesmaand, kan er tussentijds geannuleerd worden, het verschuldigde bedrag blijft staan, er is geen recht op restitutie. Tijdens een seizoen bestaat de kans dat deelnemers aan een groep, op advies van de docent, priveles aangeboden krijgen. Als de overgebleven leerling in de groepsles, de enige blijkt te zijn, wordt er een alternatief aangeboden, in de vorm van een andere groepsles of priveles. In geval van overmacht is de Alphense Popschool niet verplicht tot restitutie. Alphense Popschool zal bij langdurige overmacht overgaan tot het online aanbieden van muzieklessen. Hiervoor gelden dezelfde (annuleringen)voorwaarden als de reguliere lessen.

Artikel 8 Absentie docent

De Alphense Popschool zal bij ziekte of afwezigheid van een docent zorgen voor een geschikte vervanger. Mocht het niet mogelijk zijn tijdig een geschikte invaller te regelen, dan zal in overleg met de deelnemer een ander tijdstip voor de les worden afgesproken. Vervanging door een andere docent geeft geen recht op annulering van de les of de lessen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

De Alphense Popschool is niet aansprakelijk voor letsel van de leerling opgelopen tijdens of onderweg naar de les. De Alphense Popschool is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan door deelnemer meegebrachte eigendommen.

De leerling wordt geacht de apparatuur en instrumenten te gebruiken waarvoor ze zijn bedoeld en te behandelen als ware deze zijn eigendom. Schade aan de instrumenten, apparatuur en/of de les studio welke voorvloeien uit oneigenlijk gebruik wordt op de deelnemer of ouder/verzorger van de deelnemer verhaald.

INSCHRIJVEN LES